Tại sao lại áp dụng ISO 9001?
Công ty ProATC admin 21/07/2020

ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp[...]

ISO 9000 là gì?
Công ty ProATC admin 21/07/2020

Công ty TNHH PRO ATC (Proatc.vn) xin chia sẻ ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần[...]

Công ty TNHH PRO ATC Tư triển khai 5s cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi
Công ty ProATC admin 27/06/2020

Công ty TNHH PRO ATC Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng 5s nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ADICO nhằm tư vấn, hỗ trợ cải tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm[...]