Bồi dưỡng “Bồi dưỡng nhận thức, thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính và kỹ năng hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức làm việc ở BPMC, tổ BPMC” tại Thành phố Quảng Ngãi

Bồi dưỡng “Bồi dưỡng nhận thức, thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính và kỹ năng hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức làm việc ở BPMC, tổ BPMC” tại Thành phố Quảng Ngãi

          Sáng ngày 28/11/2022 Công ty TNHH PRO ATC cùng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố Quảng Ngãi đã khai mạc lớp “Bồi dưỡng nhận thức, thực hiện  chỉ số cải cách hành chính và kỹ năng hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức làm việc ở BPMC, tổ BPMC” cho công chức tham mưu công tác cải cách hành chính, công chức tham gia công tác giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa ở thành phố và tổ một cửa cấp xã, phường Thành phố Quảng Ngãi.

      Khóa học góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng giải pháp thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức làm việc tại BPMC./.