Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Đức Phổ đợt 2 năm 2022

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Đức Phổ đợt 2 năm 2022

Chiều ngày 25/11/2022 UBND Thị xã Đức Phổ đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 2 năm 2022. Trong buổi đánh giá có 04 sản phẩm được hội đồng đánh giá đạt 3 sao, Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn và hoàn thiện hồ sơ đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho 01 sản phẩm (Nước mắm Bốn Huệ).