Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Ba Tơ đợt 3 năm 2023.

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Ba Tơ đợt 3 năm 2023.

Sáng ngày 28/12/2023 Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đợt 3 năm 2023.  Chủ trì họp hội đồng có ông Phạm Giang Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023. Trong buổi đánh giá, Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho sản phẩm Dầu phụng Đồng Tâm của Hợp tác xã Đồng Tâm xã Ba Vì và sản phẩm gạo Rẫy Phát Huy của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ba Tô.

 

    Kết quả sản phẩm tham giá đánh giá đợt 3 đều được Hội đồng đánh giá thông qua tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ sở để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm sản phẩm của địa phương.