Category Archives: Hợp chuẩn, hợp quy

Phân biệt Hợp chuẩn và Hợp quy
Hợp chuẩn, hợp quy PRO ATC 25/02/2021

Giống nhau: – Đều là phương thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất; – Phương thức đánh giá giống nhau gồm các phương thức 1, 5[...]