Khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức cung ứng dịch vụ công của bộ phận một cửa cấp xã” tại thị xã Đức Phổ

Khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức cung ứng dịch vụ công của bộ phận một cửa cấp xã” tại thị xã Đức Phổ

Công ty TNHH PRO ATC đã phối hợp với cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thị xã Đức Phổ tổ chức lớp Kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức cung ứng dịch vụ công cho cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách Bộ phận một cửa trong 2 ngày 19 -20/11/2022.

      Trong 2 ngày, giảng viên đã trình bày 6 chuyên đề gồm: Xác định nhu cầu của tổ chức, cá nhân và khả năng đáp ứng nhu cầu của BPMC cấp xã; xác định mô hình phù hợp của BPMC trong cung ứng dịch vụ công; đảm bảo các điều kiện đầu vào của BPMC; đảm bảo chất lượng của dịch vụ công; xây dựng, tổ chức thực hiện các loại đề án, phương án, kế hoạch tổ chức cung ứng dịch vụ công của BPMC; tổ chức cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4.