Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, hoạt động của chức danh ở thôn, tổ dân phố

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨC DANH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

 Công ty TNHH PRO ATC đã phối hợp với cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mộ Đức tổ chức lớp kỹ năng tổ chức, hoạt động của chức dân ở thôn, tổ dân phố trong 2 ngày 27 – 28/10/2022.

      Trong 2 ngày, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giải quyết công việc, giúp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nắm rõ nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cập nhật kiến thức pháp luật trực tiếp thực thi nhiệm vụ.