Văn bản về phát triển du lịch

– Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

– Nghị quyết 05 –NQ/TU ngày 02/11/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi hội nghị Tỉnh uỷ làn thứ 5 khoá XX về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.