Văn bản quy định xây dựng dự toán đào tạo, bồi dưỡng OCOP

– Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo đối với từng nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

– Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 3/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định tạm thời các mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017;

– Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

– Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị;

– Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

– Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi;

– Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

– Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

– Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;