Chương trình tập huấn: Hỗ trợ pháp lý về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Công ty TNHH PRO ATC phối hợp cùng với Phòng hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất mở lớp tập huấn, bồi dưỡng ” Hỗ trợ pháp lý về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi”.