Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tư Nghĩa đợt 1 năm 2023.

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tư Nghĩa đợt 1 năm 2023.

      Chiều ngày 19/5/2023 Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023. Chủ trì họp hội đồng có Ông Trần Thiên Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023. Trong buổi đánh giá, Công ty TNHH PRO ATC đã  tư vấn và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho 03 sản phẩm: Chả lụa Kim Đính, Chả bò Kim Đính, Tổ yến Tân Nghĩa Lâm.