Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2022

Sản phẩm do công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2022

Từ ngày 21-23/12/2022, tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, tổng cộng có  50 sản phẩm (31 chủ thể) của 9 địa phương tham gia.  Địa điểm tại Hội trường tầng 1, Khách sạn Trung tâm.