Sản phẩm do công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Tịnh đợt 2 năm 2022

Sản phẩm do công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Tịnh đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 15/12 Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 2 năm 2022. Trong buổi đánh giá có 05 sản phẩm được hội đồng đánh giá đạt 3 sao do công ty TNHH PRO ATC tư vấn hoàn thiện.