Biểu mẫu đăng ký tham gia đánh giá chương trình OCOP

Công ty TNHH PRO ATC cập nhật một số biểu mẫu đăng ký tham gia đánh giá chương trình OCOP theo quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2019.

Yêu cầu hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm: https://docs.google.com/document/d/1cNDx4Ulpe3v3xpjmsdIfV43m3-JCJm4y/edit?usp=Shanghai&ouid=102492460999294755780&rtpof=true&sd=true

Biểu số 01 Đăng ký sản phẩm mới: https://docs.google.com/document/d/143jZbSNAQrJtDa903GpZgy-f-RV2yZI1/edit?usp=sharing&ouid=102492460999294755780&rtpof=true&sd=true

Biểu số 02 Đăng ký sản phẩm đã có: https://docs.google.com/document/d/1Qd1NSfxyZ4RlrE3u1T5R6A_VFx2Di0oS/edit?usp=sharing&ouid=102492460999294755780&rtpof=true&sd=true

Biểu số 03 Phương án kinh doanh: https://docs.google.com/document/d/1acGrguaTIkUILbyZTz5dnFQrYVGc93TS/edit?usp=sharing&ouid=102492460999294755780&rtpof=true&sd=true

Biểu số 04 Giới thiệu bộ máy tổ chức: https://docs.google.com/document/d/1CBEoS23Q5uTLaqPfvzQNT3iW2LasA1GC/edit?usp=sharing&ouid=102492460999294755780&rtpof=true&sd=true

 

 

Trả lời