Văn bản quy định về OCOP

Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Quyết định 1048 phần 1.https://drive.google.com/file/d/1qZsQHBGvArAEAU0woHuJuUEN1C6rDZ5G/view?usp=Shanghai

Quyết định 1048 phần 2. https://drive.google.com/file/d/1zp-qj_-PvSb6ar60UY54Ack7kaDkrddA/view?usp=Shanghai

Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 https://drive.google.com/file/d/1CKZuHYkA94pH8x8yS_g2ZgMuFhUi0Mey/view?usp=Shanghai

Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020.

https://drive.google.com/file/d/1TbrRmUBPa0TZ5E-6hpaPpDrckHMzuYRD/view?usp=sharing