Chính sách thực hiện chương trình nông thôn mới

– Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 1/3/2017 của Bộ NNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

– Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

-Thông tư 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019 của Bộ tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

– Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;