Văn bản quy định An toàn thực phẩm

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATVSTP;

– Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với CSSXKD nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;