QCC

I. Lợi ích của việc áp dụng.

Nâng cao khả năng quản lý và lãnh đạo cho quản đốc, đốc công và động viên mọi người tham gia để không ngừng tiến bộ, đóng góp cho sự cải tiến và phát triển của công ty.

Nâng cao ý thức của người lao động, tạo ra môi trường làm việc trong đó mọi người không những chỉ ý thức về vấn đề chất lượng mà còn biết chủ động giải quyết vấn đề tồn tại để cải tiến chất lượng.

Tạo những hạt nhân để thực hiện chủ trương, chính sách do lãnh đạo đề ra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.

II. Những yếu tố cơ bản của hoạt động nhóm chất lượng.

  • Tự nâng cao trình độ
  • Hoạt động tự nguyện
  • Hoạt động theo nhóm
  • Động viên mọi người tham gia
  • Áp dụng các kỹ thuật kiểm soát chất lượng
  • Nhóm chất lượng bắt nguồn từ nơi làm việc
  • Làm cho hoạt động nhóm chất lượng tồn tại lâu bền
  • Cùng nhau phát triển
  • Sự sáng tạo
  • Ý thức về chất lượng, về những vấn đề tồn tại và ý thức về sự cải tiến

Trả lời