Hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

Định nghĩa rủi ro trong ISO 31000

Mặc dù rủi ro thường được xác 

định theo khía cạnh tác động tiêu cực hoặc nguy hiểm, ISO 31000 xem rủi ro là phơi nhiễm với hậu quả c

ủa sự không chắc chắn – tích cực hoặc tiêu cực. 

Quản lí rủi ro là về việc xác định các biến thể từ những gì được lên kế hoạch hoặc mong muốn, và quản lí những rủi ro đó để tối đa hóa cơ hội, giảm thiểu tổn thất và cải thiện các quyết định và kết quả.

Áp dụng 

ISO 31000 không nên được coi là sự thay thế cho các tiêu chuẩn quốc tế đã được thiết lập được sử dụng thành công để quản lí các rủi ro cụ thể trong các lĩnh vực như an toàn máy móc, vận tải, năng lượng, CNTT và môi trường, thay vào đó, nên xem nó như một tài liệu cấp cao nhất hỗ trợ những tiêu chuẩn hiện có.

ISO 31000: 2018 có thể được áp dụng trong suốt vòng đời của một tổ chức và cho nhiều hoạt động, bao gồm các chiến lược và quyết định, hoạt động, qui trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

ISO 31000: 2018 có thể được áp dụng cho bất kì loại rủi ro nào, bất kể bản chất của nó là gì, cho dù có hậu quả tích cực hay tiêu cực. Mặc dù ISO 31000: 2018 cung cấp các hướng dẫn chung, nhưng nó không nhằm thúc đẩy tính đồng nhất của quản lí rủi ro giữa các tổ chức. 

Để đọc và hiểu sâu hơn , bạn đọc vui lòng kích vào đường link bên dưới:

⇒https://drive.google.com/file/d/1IJp_7a1PGsEBo1X3Cm5xRmmYEMcY7GKR/view?usp=sharing

Trả lời