Khoá học Nâng cao nhận thức, tạo động lực cho người dân tham gia lao động sản xuất tạo thu nhập cho hộ gia đình, quản lý thu nhập, tích luỹ vốn và đầu tư cho phát triển sản xuất, phục vụ đời sống và phục vụ phát triển con người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *