ISO 9001:2015

ISO là gì? ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization), là một ủy ban quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. 

ISO 9000 là gì? ISO 9000 là: 

        – Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

        – Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

        – Tập trung vào rủi ro, cơ hội và cải tiến

        – Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

        – Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất/dịch vụ.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

 1. ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
 2. ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng –  Các yêu cầu
 3. ISO 9004: 2009 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả
 4. ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 là gì?

– ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về các yêu cầu của một Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000.  ISO 9001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà tổ chức có thể được chứng nhận (mặc dù điều này không phải là một yêu cầu).

ISO 9001:2015 là gì?

– ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 đã được xuất bản lần đầu vào năm 1987, phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015 (ISO 9001:2015)

– Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

Tổ chức nào nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ?

ISO 9001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.

Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nhận thấy rằng việc áp dụng  tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

 • Tổ chức các quy trình
 • Nâng cao hiệu quả của các quá trình
 • Tiếp tục cải tiến

ISO 9001: 2015 bao gồm các điều khoản nào?

ISO 9001:2015 gồm có 10 điều khoản:

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 5. Sự lãnh đạo
 6. Hoạch định
 7. Hỗ trợ
 8. Điều hành
 9. Đánh giá kết quả hoạt động
 10. Cải tiến

PCDA Phân Bổ Theo Các Điểu Khoản ISO 9001:2015 như thế nào?

Trong bối cảnh của một hệ thống quản lý chất lượng, phương pháp khoa học của PDCA có thể được minh họa như sau:

 1. PLAN (lập kế hoạch cho các quy trình này sẽ đạt được các mục tiêu)
 2. DO (thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch),
 3. CHECK (đánh giá kiểm tra xác định mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện),
 4. ACT (hành động khắc phục để thực hiện cải tiến kế hoạch để cải thiện hiệu suất như mong muốn). Nếu hiệu suất cần được cải thiện thì cần phải có hành động khắc phục để cải thiện hệ thống. Nếu hiệu suất là chấp nhận được thì kế hoạch là tốt. Thực hiện theo kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *